POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


​{

Escriviu alguna cosa...

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Laboratori de Lletres, S. L.
CIF: B66227976
Adreça postal: C/ Pallars 108, 08018 de Barcelona
Correu electrònic: lab@laboratoridelletres.com

Laboratori de Lletres, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al Tractament de Dades Personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

· Dur a terme les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

· Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del BUTLLETÍ.

· Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.

· Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.

· Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.

· Utilitzar les seves dades per celebrar sorteigs i concursos. L’usuari accepta expressament que s’utilitzin les seves dades per a la celebració de sorteigs i concursos.

· Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

· Es faran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres de l’usuari.

· Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa dades” a lab@laboratoridelletres.com.

D’acord amb la LSSICE, el Laboratori de Lletres no envia SPAM: no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del Laboratori de Lletres, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació del Laboratori de Lletres. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament a què el Laboratori de Lletres realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

· L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. L’usuari accepta expressament que es realitzin anàlisis de perfils i d’ús d’acord amb l’historial de compres de l’usuari.

· En cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del BUTLLETÍ, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes del Laboratori de Lletres iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.

· La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

El Laboratori de Lletres no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El Prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors del Laboratori de Lletres.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com usuari-interessat pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant del Laboratori de Lletres presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a lab@laboratoridelletres.com, indicant com assumpte “LOPD, Drets ARCO” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol medi anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

· Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

· Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

· Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

· Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

· Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

· Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable sense impediments.

· Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

INFORMACIÓ QUE OBTENIM I CONSERVEM

Mitjançant el formulari de subscripció al butlletí electrònic obtenim la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: e-mail, nom, cognoms i idioma en què vol rebre la informació.

Si compra cursos, serveis o productes mitjançant la nostra pàgina web https://www.laboratoridelletres.com/ li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclòs el seu nom, dades de contacte, perfil i informació sobre una targeta de crèdit o dèbit. Haurà de tenir en compte, en cas de procedir a la compra de cursos, productes o serveis, les condicions específicament regulades a les condicions de compra.

 

XARXES SOCIALS

L’informem que el Laboratori de Lletres pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del Laboratori de Lletres es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

El Laboratori de Lletres tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

· Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

· Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualsevol siguin els continguts que el Laboratori de Lletres consideri inapropiats.

· I, en general, que contravinguin els principis de la legalitat, l’honradesa, la responsabilitat, la protecció de la dignitat humana, la protecció de menors, la protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, el Laboratori de Lletres es reserva la potestat de retirar sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, el Laboratori de Lletres quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari, en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

 

ENVIAMENT DE CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web o via correu electrònic, l’informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, portant a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat pel lloc vacant del Responsable. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, preguem que ens ho comuniqui per escrit tan aviat com es pugui, amb objecte de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el mencionat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Laboratori de Lletres es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre el Laboratori de Lletres amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

NO DUBTIS EN PREGUNTAR!

Separa les adreces de correu electrònic amb una coma.

Gràcies pels vostres comentaris

El nostre equip us enviarà un missatge al més aviat possible.
Mentrestant, li convidem a visitar nostre pàgina web.